Category archives: marka patent

 • Genel olarak tanımlamak gerekirse bir marka hangi ülkede tescil edildiyse sadece o ülkede koruma altına alınmış demektir. Türkiye’de tescilli olan bir marka yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olmaktadır. Geniş piyasa içinde bir markanın sadece tek bir ülke sınırları içinde kor[...]
 • Ses Markaları, belirli bir işletmenin mal veya hizmetini çağrıştıran sesli işaretlerdir. Herhangi bir radyo veya televizyon programının başladığını veya bittiğini belirten jingle müzikleri veya bir işletmenin malını anımsatmak için kullanılan melodi ses markasına örnek gösterilebilir.   Ses[...]
 • Marka koruma süresi on yıldır. Marka hakkının devamı için marka Kararnamenin 41 inci, Yönetmeliğin 16ncı ve 17nci maddelerinde belirtilen koşullarla ve süre içerisinde yeniletilmelidir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Yenileme [...]
 • 5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun‘un 30. maddesine göre; Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan kişiler aşağıda nitelikleri belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir. Gerçek kişi olan vekillerin aşağıdaki vasıflara sahip olması şarttır[...]
 • Marka tescili, firmaların veya ürünlerin isimlerinin bir resmi kurumda sicile kayıt ettirilerek, firmaların kendilerine ait sanayi mülkiyet hakkını almasını sağlayan önemli bir unsurdur. Firmalar markalarını tescil ettirdikten sonra bu markaları taklit edenlere karşı veya benzerini kullanmaya kalkış[...]
 • Marka sureti, marka sahibinin veya vekilinin istemi üzerine, marka sahibine veya vekiline verilir. Marka Tescil Belgesi Sicili Sureti: Kararnamenin 39/c maddesi “Marka sicili alenidir” hükmüne amirdir. İstemde bulunan her gerçek veya tüzel kişiye tescilli markaya ait “sicil sureti” verilir. Sicil[...]
 • Marka tescil başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaç duyulması ve istemde bulunulması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka tescil başvurusu yaptığını belirtir “ön yazı” verilir. Ön yazı verilebilmesi için, başvurunun usulüne uygun olarak yapılmış olması ve ön yazı düzenleme ücret[...]
 • Resmi Marka Bülteni Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay yayınlanan bir bültendir. 1000-1500 sayfadan oluşmaktadır. Her ay başvurusu yapılan markalar ilan edilir. Bu bültenler 3 aylık sürelerle askıda kalırlar. Marka sahiplerinin kendi markaları ve şirketlerinin geleceği için bu bültenleri takip [...]
 • 28 Ocak 2009 tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 2. maddesine göre Ceza hükümleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. MADDE 3- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/11/1995 tarihli ve 4128[...]
 • Marka başvurularının tamamı 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu, Yönetmeliğin 10. maddeleri kapsamında incelenerek tümüyle reddedilmeyenler Kararnamenin 33 üncü, Yönetmeliğin 13. maddeleri gereği aylık olarak yayımlanan Resmi Marka Bülteni’nde kısmen veya tamamen ilan edilir. Önceki hak [...]
 • Markalar  çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılır: a) Ticaret markaları Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır. b) Hizmet markala[...]