Garanti Belgesi

Garanti Belgesi

Garanti belgesi, imalatçı-üretici veya ithalatçıların, sattıkları , ücretsiz olarak yenisi ile değistirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan belgedir. . Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari 2 yıldır. Öte yandan, bazı malların garanti şartları, özellikleri göz önünde tutularak Bakanlıkça farklı şekilde belirlenebilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Garanti Belgesinde Şu Zorunlu Unsurlar Yer Almalıdır:

 • - İmalatçı-üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 • - Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 • - Fatura tarih ve sayısı,
 • - Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
 • - Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
 • - Garanti süresi,
 • - Azami tamir süresi,
 • - Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,
 • - Malın ücretsiz tamir, değistirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine iliskin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,
 • - Kullanım hataları,
 • - Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,
 • - Bakanlık izin tarihi ve sayısı.