İSG Para Cezaları

İSG Para Cezaları

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2013 Miktar 2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı % 3,93)
  Açıklamalar
MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.
2.156 2.240 Türk Lirası / her yükümlülük için
26/1-a 4/1-b
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.
2.156 2.240 Türk Lirası / her yükümlülük için
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. 5.390 5.601 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.390 5.601 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. 2.695 2.800 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 1.617 1.680 Türk Lirası
26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 1.617 1.680 Türk Lirası
26/1-b 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 1.078 1.120 Türk Lirası / her tedbir için
26/1-b 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 1.617 1.680 Türk Lirası
MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 1.617 1.680 Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c   8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. 1.617 1.680 Türk Lirası
  MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.234 3.361 Türk Lirası
4.851 5.041 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 1.617 1.680 Türk Lirası
MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1.078 1.120 Türk Lirası / her yükümlülük için
1.078 1.120 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 12 – Tahliye 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
1.078 1.120 Türk Lirası / her yükümlülük için
1.078 1.120 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. 1.617 1.680 Türk Lirası / her yükümlülük için
26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. 2.156 2.240 Türk Lirası
26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. 2.156 2.240 Türk Lirası
MADDE 15 – Sağlık gözetimi 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak. 1.078 1.120 Türk Lirası / her çalışan için
26/1-f 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. 1.078 1.120 Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak. 1.078 1.120 Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 17 – Çalışanların eğitimi 26/1-ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak. 1.078 1.120 Türk Lirası / her çalışan için
MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 26/1-h Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak. 1.078 1.120 Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 20 – Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 1.078 1.120 Türk Lirası
26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 1.617 1.680 Türk Lirası
26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 1.078 1.120 Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak. 2.156 2.240 Türk Lirası / her aykırılık için
MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j 23/2 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak. 5.390 5.601 Türk Lirası
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 5.390 5.601 Türk Lirası
MADDE 25 – İşin durdurulması 26/1-l İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek. 10.780 11.203 Türk Lirası
26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 1.078 1.120 Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için
1.078 1.120 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 53.900 56.018 Türk Lirası
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 86.240 89.629 Türk Lirası
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 86.240 89.629 Türk Lirası
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 86.240 89.629 Türk Lirası
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 1.078 1.120 Türk Lirası / her hüküm için
1.078 1.120 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)


Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kanun Maddesi Ceza Maddesi Konu 2013 Miktar 2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
( Yeniden Değerleme Oranı % 3,93)
Açıklamalar
MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 11.721 12.181 Türk Lirası
MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 11.721 12.181 Türk Lirası
MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 107 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 11.721 12.181 Türk Lirası


Not:
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.