2000/9/EC İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği

Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili AB Direktifi : Cableway installations for persons
Ürün Grubu : Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2009
Resmi Gazete Sayısı: 27297

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kişileri taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatlarının, emniyet aksamlarının ve alt sistemlerinin tasarım, yapım ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kurallarını, belgelendirilmesini, işaretlenmesini ve piyasaya arz edilmelerini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, emniyet aksamları ve alt sistemleri dahil bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan kablolu taşıma tesisatlarının tasarım, yapım, tesis  ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kurallarını, muayene,  belgelendirme ve CE işaretlemesi prosedürlerini kapsar.

a)  Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ilgili tesisatlar.

1) Vagonları kabloyla çekilen demiryolları ve çekmenin bir ya da daha fazla kabloyla sağlandığı tekerlekler veya başka taşıma araçları üzerine monte edilmiş araçları olan diğer vasıtalar,

2)  Kabinlerinin bir veya daha fazla kabloyla kaldırıldığı ve/veya yerinin değiştirildiği teleferikler; bu kategori, gondollar ve telesiyejleri de kapsar,

3) Uygun gereçlere sahip kullanıcıların kablo vasıtası ile çekildikleri tele-skiler.

b)  Bu Yönetmelik, zorunlu uygulamaya  giriş tarihinden itibaren aşağıdakileri de kapsar.

1)  Kurulan ve hizmete giren tesisatlar,

2)  Piyasada yer alan alt sistemler ve emniyet parçaları.

c) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilenleri kapsamaz.

1) Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamındaki asansörleri,

2) Geleneksel anlamda inşa edilmiş, kablo ile çalışan tramvayları,

3) Tarımsal amaçlar için kullanılan tesisatları,

4) Eğlence amacıyla tasarlanmış ve insanları taşıma amacına yönelik olmayan fuar alanı ve lunaparklarda kullanılmak üzere yerleşik ve seyyar araçları,

5) Sınai amaçlar için kullanılan madencilik tesisatları ve yerleşik montajları,

6) Kablo ile çalışan feribotları,

7) Dişli raylı demiryollarını,

8) Zincirle yönetilen tesisatları.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde  4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

d) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

e) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı: Çeşitli parça ve parçalardan oluşan, kişileri taşıma amacı ile tasarımlanan, imal edilen, monte edilen ve hizmete sunulan tesisatı;

Bu yerleşik tesisat insanların, askıda tutma ve çekme işlevinin, seyahat hattı boyunca yerleştirilmiş kablolarla yerine getirildiği taşıtlar veya çekme cihazları ile taşınması için kullanılır.

Yönetmelik içinde, kişileri taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı kısaca kablolu taşıma tesisatı olarak belirtilecektir.

f) Tesisat: Ek I’de listesi verilen altyapı ve alt sistemlerden oluşan, her tesisat için özel olarak tasarımlanan ve mahallinde inşa edilen altyapının, temeller dahil olmak üzere, tesisatın inşası ve çalışması için ihtiyaç duyulan yerleşim, sistem verileri, istasyon yapıları ve hat boyunca yer alan yapıları ifade ettiği, tüm yerleşik sistemi.

g) Emniyet aksamı: Arıza nedeniyle kullanıcıların, işleten personelin veya üçüncü tarafların güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokan, tesisata bir güvenlik işlevini yerine getirmek üzere takılan ve emniyet analizi ile belirlenen herhangi bir ana aksamı, bir aksam grubunu, alt tertibatı veya bir ekipmanın komple tertibatı  ya da tesisata takılan herhangi bir tertibatı,

h) Esas yapımcı: Bir tesisatın yapımını üstlenen gerçek veya tüzel  kişiyi,

i) Çalışma uygunluğu: Tasarım ve gerçekleştirmede etkisi olan ve tesisatın emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli olan bütün teknik şartları ve tedbirleri,

j) Bakım uygunluğu (sürdürülebilirlik): Tasarım ve gerçekleştirmede etkisi olan ve tesisatın güvenle işleyebilmesi için tasarımlanan bakım için gereken bütün teknik şartları ve tedbirleri,

k) Avrupa spesifikasyonu: Bir Avrupa standardının, bir ortak teknik şartnameye, bir Avrupa teknik onayına veya bir ulusal standardına dönüştürülmesini,

l) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ile bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu ve ayrıca Avrupa Birliği üyesi ülkelerde faaliyet gösteren diğer Onaylanmış Kuruluşları,

m) CE Uygunluk İşareti: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

n) Uygunluk Değerlendirmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

o)  AT Uygunluk Beyanı: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak üretiminin yapıldığını belirten, üretici tarafından düzenlenen yazılı beyanı,

p)  AT Tip İnceleme Belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından incelenen cihazın tipinin, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu tevsik eden belgeyi,

r)  Standard: Tanınmış bir standart kuruluşu tarafından mükerrer ya da sürekli olarak kullanılmak üzere onaylanmış, ihtiyari yapıda; uluslararası bir standart kuruluşu tarafından kabul edilerek kullanıma sunulan bir uluslararası standart, bir Avrupa standart kuruluşu tarafından kabul edilerek kullanıma sunulan bir Avrupa standardı ya da ulusal bir standart kuruluşu tarafından kabul  edilerek kullanıma sunulan bir ulusal standart şeklindeki teknik düzenlemeyi,

s) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Üye ülkeler tarafından Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilen, kuruluşların ortak mutabakatı ile hazırlanarak Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan ihtiyari düzenlemeyi,

t) Uyumlaştırılmış Ulusal Standard: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

u) Ulusal standard: Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan standardları,

v) Piyasaya Arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

y) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından, cihazın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Temel Şartlar  ve Standardlar

Genel hükümler

Madde 5 — Bu Yönetmelik, insanları taşımak üzere tasarlanan kablolu taşıma tesisatına uygulanır.

Bu Yönetmelik, kapsamında yer alan kablolu taşıma tesisatının, alt sistemlerin ve emniyet parçalarının 6 ncımaddede belirtilen temel şartlara uygunluğun sağlanması ve garanti edilebilmesi için gerekli ve yeterli uyumlaştırma hükümlerini içerir.

Mevcut tesisatın, alt sistemlerin veya emniyet parçalarının önemli özelliklerinde hizmete girmesi amacıyla Bakanlıkça izin verilmesini gerektiren değişiklikler yapılması durumunda, bu değişiklikler ve bunların bir bütün olarak tesisata yansımaları  6 ncı maddede belirtilen temel şartları yerine getirmelidir.

Bu Yönetmelikte yer alan temel şartlara uyum, bu amaçla oluşturulan Avrupa spesifikasyonununuygulanmasını gerektirebileceği hallerde de, gerektirdiğinde bu Yönetmelik diğer mevzuatı ihlal etmeden uygulanır.

Temel şartlar

Madde 6 —  Tesisat ve altyapıları, bir tesisatın alt sistemleri ve emniyet aksamları, Ek II’de belirtilen ve bunlar için geçerli olan  temel şartlara uygun olmalıdır.

Uyumlaştırılmış ulusal standardın Ek II’de belirtilen temel güvenlik şartları kapsaması durumunda, bu standarda göre inşa edilmiş tesisat ve altyapıları ve herhangi bir tesisatın alt sistemleri ve emniyet parçalarının ilgili temel şartlara uyduğu kabul edilecektir.

Esas yapımcının veya yetkili temsilcisinin isteği üzerine, planlanan bütün tesisat; tasarım, yapım ve hizmete alma bakımından sistemin ve çevresinin tüm emniyet hususlarını kapsayan ve geçmişteki deneyimden çalışma sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin tespit edilmesine imkan tanıyan, Ek III’te tanımlanan bir emniyet analizine tabi tutulmalıdır.

Emniyet analizi, her türlü riski ortadan kaldırmak için öngörülen tedbirleri ortaya koyan ve duruma göre Üçüncü veya Dördüncü Bölümlerin  hükümleri kapsamında olması gereken emniyet parçalarının ve alt sistemlerin bir listesini içeren bir emniyet raporunun konusu olmalıdır.

Standardlar

Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamına giren kablolu taşıma tesisatıyla ilgili uyumlaştırılmış ulusalstandardlar ile bunların referansları olan uyumlaştırılmış Avrupa standardlarının isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standardların ilgili olduğu bu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmî Gazete’de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

Komisyonun uyumlaştırılmış standardların 6 ncı maddede belirtilen şartları tam olarak karşılamadığını veya ulusal standardların söz konusu şartları artık karşılamadığını bildirmesi halinde, bu standardların uygulamadan tamamen veya kısmen çekilmesi gerektiği hususundaki Komisyon görüşüne uyulur.

Uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının olmaması halinde, Bakanlık 6 ncı maddede belirtilen temel şartların uygun bir şekilde aktarılması için önemli ve faydalı görülen mevcut ulusal standartlar ve teknik spesifikasyonlarkonusunda ilgili tarafları bilgilendirmek için gerekli tedbirleri alacaktır.

Bakanlık, bir Avrupa spesifikasyonun  6 ncı maddede belirtilen temel koşulları tam olarak yerine getirmediğine kanaat getirirse, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Emniyet Aksamları

Emniyet  aksamları

Madde 8 — Emniyet aksamları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık, emniyet aksamları için aşağıda belirtilen hususlarda her türlü tedbiri alır.

1)  Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen temel şartlara uygun olarak imal edilmeleri halinde piyasaya arz edilmesi,

2) Tesisatın, gerektiği şekilde monte edilip bakımı yapılarak amacına uygun olarak kullanıldığında, kişilerin sağlığını ve güvenliğini veya uygun olduğunda mülkiyetin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde imal edilmesi halinde hizmete alınması.

b) Bu Yönetmelik, insanların ve özellikle işçilerin söz konusu tesisatı kullanırken, korunmalarını sağlamak için Bakanlığa gerekli şartları belirleme yetkisini etkilemez. Bu husus, tesisatın bu Yönetmelikte belirtilmeyen şekilde değiştirileceği anlamına gelmez.

c) Bakanlık, tesisatta kullanılmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine uygun emniyet aksamlarının piyasaya arz edilmesini yasaklamaz, kısıtlamaz ya da engellemez.

d) Ek IX’da gösterilen CE uygunluk işaretini taşıyan ve beraberinde Ek IV’teki AT uygunluk beyanı bulunan,  6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen emniyet aksamlarının bu Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

e)   Bir emniyet aksamı piyasaya arz edilmeden önce, imalatçı ya da onun yetkili temsilcisi;

1)   Ek V’e uygun olarak emniyet aksamını bir uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutmalı ve

2)  Emniyet aksamına CE uygunluk işareti iliştirmeli ve Ek V’te belirtilen modülleri esas alarak Ek IV’e uygun bir AT uygunluk beyanı düzenlemelidir.

f) Emniyet aksamının uygunluğunu değerlendirme prosedürü,  imalatçı veya onun yetkili temsilcisinin talebi üzerine bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ve bu amaçla atanan onaylanmış kuruluş tarafından yapılacaktır.

g) Emniyet aksamlarının başka hususlarla ilgili ve CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören başka yönetmeliklere tabi olması durumunda işaret, emniyet aksamının bu Yönetmeliklerin hükümlerine de uygun olduğunu göstermelidir.

h) İmalatçının veya yetkili temsilcisinin, bu maddenin (d), (e), (f) ve (g) bentlerdeki  yükümlülüklere uymaması halinde, bu yükümlülükler emniyet aksamını piyasaya arz eden kişiye devrolur. Aynı yükümlülükler, emniyet aksamlarını kendisi kullanmak üzere imal edenler için de geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alt Sistemler

Alt sistemler

Madde 9 — Alt sistemler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık,  Ek I kapsamı içindeki alt sistemlerin sadece 6 ncı maddede belirtilen temel şartlara uygun olması halinde, piyasaya sunulmalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

b) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan alt sistemlerin tesisatta kullanılması için piyasaya arz edilmesini  yasaklamaz, kısıtlamaz veya engellemez.

c) Ek VI’da belirtilen modele göre düzenlenen AT uygunluk beyanı ve beraberinde  bu maddenin (e) bendinde belirtilen teknik dokümanlar bulunan alt sistemlerin 6 ncı maddede belirtilen ilgili temel şartlara uygun olduğu kabul edilir.

d)  Alt sistemlerin incelenmesi ile ilgili AT prosedürü, imalatçı veya yetkili temsilcisinin veya imalatçı veya yetkili temsilcisi bulunmaması halinde, söz konusu alt sistemi piyasaya arz eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin talebi üzerine Bakanlık tarafından atanan 12 nci maddede belirtilen onaylanmış kuruluş tarafından yerine getirilecektir. AT uygunluk beyanı, imalatçı veya yetkili temsilcisi veya yukarıda belirtilen kişi tarafından Ek VII’yeuygun olarak AT incelemesi esas alınarak düzenlenecektir.

e)  Onaylanmış kuruluş, Ek VII’ye uygun olarak AT inceleme belgesini ve bu belgenin ekinde yer alacak teknik dosyayı düzenleyecektir. Teknik dosya, alt sistemlerin özellikleri ile ilgili ve uygun olduğu durumlarda, emniyet parçalarının uygunluğunu belgeleyen bütün gerekli belgeleri içermelidir. Dosya aynı zamanda kullanım ve servis talimatlarının  koşulları ve kısıtlamalarına ilişkin bütün ilgili ayrıntıları da içermelidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tesisat

Tesisat

Madde 10 — Kablolu taşıma tesisatı ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a)  Bakanlık,  tesisatın yapımı ve hizmete girmesine izin verme prosedürlerini belirler.

b) Bakanlık yapılan tesislerde yer alan Ek I’de belirtilen emniyet aksamları ve alt sistemlerin ancak amacına uygun şekilde kurulduğunda,  bakımı yapıldığında ve kullanıldığında, insanların emniyet ve sağlığını ya da söz konusu olduğunda mal emniyetini tehlikeye atmamaları halinde, kurulup hizmete girmelerini sağlayacak bütün uygun tedbirleri alır ve buna yönelik prosedürleri belirler.

c) Bakanlık, Ek I’de belirtilen bir emniyet aksamının ya da alt sistemin yenilikçi bir yaklaşımla tasarımlanmasıya da yapılması halinde, bu konuda uygun bütün tedbirleri alır ve bu yeni parçaların ya da alt sistemlerin kullanılacağı tesisatın yapımı ve/veya hizmete girmesini özel şartlara tabi tutabilir. Bakanlık bunu gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

d) Bakanlık, tesisatın  6 ncı maddede belirtilen temel şartlara uygunluk sağlayacak şekilde tasarımlanması ve yapılması halinde, bu tesisin yapılması ve hizmete sokulmasını sağlamak için uygun bütün  tedbirleri alır.

e) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen hükümler doğrultusunda, Bakanlık, beraberinde Üçüncü ve Dördüncü Bölümlere göre AT uygunluk beyanı bulunan, Ek I’de belirtilen emniyet aksamlarının ve alt sistemlerin serbest dolaşımını yasaklamaz, kısıtlamaz ve engellemez.

f)  Ek I’de belirtilen emniyet aksamları ve alt sistemler ile ilgili emniyet analizi, AT uygunluk beyanı ve beraberindeki teknik dosya esas yapımcı ya da onun yetkili temsilcisi tarafından tesisatı onaylayan makama sunulmalı ve bunların bir kopyası tesisatta muhafaza edilmelidir.

g) Esas yapımcı veya yetkili temsilcisi emniyet analizi, emniyet raporu ve teknik dosyanın Bakanlığa sunulmasını ve bunların tesisatın tüm özellikleri ile ilgili belgeleri ve uygun olduğunda, Ek I’de belirtilen emniyet aksamları ve alt sistemlerin uygunluğunu gösteren tüm belgelerin içermesini sağlayacaktır. Ayrıca, işletme ile ilgili kısıtlamalar da dahil olmak üzere, servis gözetimi, ayarlama ve bakım ile ilgili gerekli şartları ve tam ayrıntıları belirten belgeler de mevcut olmalıdır.

h) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğe uygun tesisatların  ülke sınırları içinde yapımı ve hizmete girmesi yasaklanamaz, kısıtlanamaz ve engellenemez.

i)  Tesisin, sadece  emniyet raporunda belirtilen koşullara uygun olması halinde işletilmesine  izin verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Koruma Tedbirleri

Madde 11 — Koruma tedbirleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a)  Bakanlığın, piyasaya arz edilmiş ve amacına uygun olarak kullanılan CE işareti taşıyan bir emniyet aksamının ya da amacına uygun olarak kullanılan, Dördüncü Bölümde belirtilen AT uygunluk beyanına sahip bir alt sistemin insanların emniyet ve sağlığını ve söz konusu olduğunda mal emniyetini tehlikeye attığını tespit etmesi halinde, aksam ya da alt sistemin kullanım şartlarını kısıtlamak ya da kullanılmasını yasaklamak için uygun tüm tedbirleri alır.

Bakanlık böyle bir tedbir aldığında, kararının gerekçelerini ve uygunsuzluğun özellikle aşağıdakilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirterek Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bilgi verir.

1)  6 ncı maddede belirtilen temel şartların sağlanmaması,

2) 7 nci maddede belirtilen Avrupa spesifikasyonlarının uygulanmasının istenmesi halinde buspesifikasyonların yanlış uygulanması,

3)  7 nci maddede belirtilen Avrupa spesifikasyonlarındaki yetersizlikler.

b)  CE uygunluk işareti taşıyan bir emniyet aksamının uygun olmadığı tespit edilirse, bu işareti iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen hakkında gerekli işlem yapılır ve bu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere bildirilir.

c) AT uygunluk beyanına sahip bir alt sistemin uygun olmadığı tespit edilirse, bu işareti iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen hakkında gerekli işlem yapılır ve bu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere bildirilir.

d)  Bakanlık, amacı doğrultusunda kullanılan onaylanmış bir tesisatın insanların sağlığını ve emniyetini ve uygun olduğunda mal emniyetini tehlikeye attığını tespit ederse, tesisatın çalıştırma koşullarını kısıtlamak ya da çalıştırılmasını yasaklamak için uygun tedbirleri alır.

YEDİNCİ  BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşlar

Onaylanmış Kuruluşlar

Madde 12 — Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşlar, EK VIII’deki asgari kriterleri ve Bakanlığın yayımlayacağı bu Yönetmeliğin  uygulamaları için onaylanmış kuruluş görevlendirilmesinde esas alınan temel kriterlere  dair  tebliğ hükümlerini  sağlamak zorundadır. İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında ortaya konan değerlendirme kriterlerini karşılayan onaylanmış kuruluşların söz konusu kriterleri yerine getirdiği varsayılır. Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 2001/3531 sayılı  “Uygunluk  Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik”te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

Bir  onaylanmış  kuruluşu  Komisyona bildiren Bakanlık, bu onaylanmış kuruluşun Ek VIII’de belirtilen kriterleri karşılamadığını tespit ederse, bildirimini geri çeker. Bakanlık en kısa süre içerisinde durumu Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

Gerekli  olduğunda, onaylanmış kuruluşların koordinasyonu 17 nci maddeye uygun olarak yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

CE Uygunluk İşaretlemesi

CE  uygunluk işaretlemesi

Madde 13 — Bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilmiş ürünlere iliştirilecek CE uygunluk işaretine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) CE  uygunluk  işareti  “CE”  harflerinden  ibarettir.  Kullanılacak  işaretin   şekli Ek IX’da verilmiştir. CE uygunluk  işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001/3530 sayılı “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik”in 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.

b) CE uygunluk işareti  her bir emniyet aksamına ayrı ayrı ve görülebilir şekilde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda aksama yapıştırılabilecek ayrılabilir etiket üzerine basılacaktır.

c) Emniyet aksamlarına üçüncü tarafları CE uygunluk işaretine ilişkin yanılgıya uğratabilecek anlam ve şekilde işaret konulması yasaktır. Diğer uygunluk işaretleri, emniyet aksamlarına CE uygunluk işaretinin görünürlüğünü ve okunaklılığını azaltılmaz ise iliştirilebilir.

d) Altıncı Bölümdeki koruma tedbirleri ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

1) Bakanlık, CE uygunluk işaretinin yanlış iliştirildiğini tespit ettiğinde, emniyet aksamının imalatçısı ya da onun yetkili temsilcisi,  ürünün CE uygunluk işaretine ilişkin hükümler ile uyumlu olmasını sağlamak ve Bakanlık tarafından belirlenen şartlara göre  ihlali  önlemekle yükümlüdür.

2) Bakanlık, uygunsuzluk devam ediyorsa  söz konusu emniyet aksamının piyasaya arz edilmesini kısıtlayanya da yasaklayan veya altıncı bölümde belirtilen usuller ile uyumlu olarak piyasadan çekilmesini sağlayan bütün gerekli tedbirleri alır.

DOKUZUNCU  BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasa gözetimi ve denetimi

Madde14 — Bakanlık kablolu taşıma tesisatının ve emniyet aksamlarının piyasa gözetimi ve denetimini 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001/3529 sayılı “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” ve  9/5/2004 tarihli ve  25103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 18 inci  maddesi hükümleri uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli  Hükümler

İlgili Avrupa Birliği mevzuatı

Madde 15 — Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin insan taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı ile ilgili 2000/9/EC sayılı direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bildirim

Madde 16 — Bildirimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlıkça, 2000/9/EC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu hususu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

b) Bu Yönetmeliğe göre, tesisat içinde yer alan emniyet aksamlarının veya alt sistemin kullanımını veya piyasaya arzını sınırlayan, yasaklayan veya tedbirler alınmasını gerektiren  kararlar dayandığı sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili  taraflara ve Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirilir. Bakanlık, ilgili taraflara aynı zamanda yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesindeki mevcut yasal çözümler ve bu çözümlerin zaman sınırlarına ilişkin bilgi verir.

Bakanlık bu Yönetmelikle düzenlenen alanla ilgili olarak çıkartacağı ulusal mevzuat hükümlerinin metinlerini Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

Komite

Madde 17 — Bu Yönetmeliğin uygulanması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla, gerektiğinde, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan ulusal daimi komite kurulabilir. Bu komiteye iştirak edecek kurum ve kuruluşlar ve komitenin çalışma usul ve esasları yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Mevzuat düzenlemeleri

Madde 19 — Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili  tebliğ yayımlamaya yetkilidir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik hükümlerinin zorunlu olarak uygulanmasına, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl sonra başlanır. Bu süre zarfında gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun imal edilmiş, gerekse ilgili  ulusal standarda uygun imal edilmiş  ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

BİR TESİSATIN ALT SİSTEMLERİ

Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, bir tesisat kullanım ve bakıma uygunluk göz önüne alınarak aşağıdaki altyapı ve alt sistemlere bölünür:

1. Kablolar ve kablo bağlantıları

2. Tahrik sistemleri ve frenler

3. Mekanik teçhizat

3.1. Kablo sarma dişlisi

3.2. İstasyon makineleri

3.3. Hat mühendisliği

4. Araçlar

4.1. Kabinler, koltuklar veya çekme cihazları

4.2. Süspansiyon dişlisi

4.3. Tahrik dişlisi

4.4. Kabloya bağlantılar

5. Elektroteknik cihazlar

5.1. İzleme,  kontrol ve emniyet cihazları

5.2. İletişim ve bilgi teçhizatı

5.3. Yıldırımdan korunma teçhizatı

6. Kurtarma teçhizatı

6.1. Taşınmaz kurtarma teçhizatı

6.2. Taşınabilir kurtarma teçhizatı

Ek II

TEMEL ŞARTLAR

1. Amaç

Bu Ek, bu Yönetmeliğin  4 üncü maddesinin (f) bendinde belirtilen tesisatların, bakım ve işletmeye uygunluk da dahil olmak üzere, tasarım, yapım ve hizmete alınmaları ile ilgili temel gerekleri belirler.

2. Genel şartlar

2.1. Kişilerin güvenliği

Kullanıcıların, çalışanlarının ve üçüncü tarafların güvenliği, tesisatların tasarım, yapım ve hizmete girmeleri için temel bir şarttır.

2.2. Emniyet prensipleri

Bütün tesisatlar, aşağıdaki prensiplere uygun olarak tasarlanmalı,

işletilmeli ve hizmete girmelidirler. Bu ilkeler aşağıdaki sıraya göre uygulanırlar;

– Tasarım ve yapım aşamalarında, riskin ortadan kaldırılması, eğer bu mümkün değil ise, riskin azaltılması,

– Tasarım ve inşaat aşamalarında, ortadan kaldırılamayan riske karşı gerekli bütün önlemlerin tanımlanması ve uygulanması,

– Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hükümler ve önlemlerle tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmayan risklerden sakınmak için alınması gereken önlemlerin tanımlanması ve belirtilmesi.

2.3. Harici faktörlerin değerlendirilmesi

Tesislerin güvenli olarak işletilmelerini sağlamak için, tesisin tipi, tesis edildiği arazinin doğası ve fiziksel özellikleri, yerde veya havada yakınında bulunan olası inşaat ve engeller kadar çevresi ve atmosferik ve meteorolojik faktörler dikkate alınarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.

2.4. Boyutlar

Tesisatlar, alt sistemler ve tüm emniyet parçaları, özellikle malzeme seçimi konusunda kabul edilen standartlara uymakla birlikte, yeterli bir emniyet payı ile, çalışmıyorken öngörülen koşullarda dahil olmak üzere ve dış etkileri, dinamik etkileri ve yorulma olaylarını dikkate alarak öngörülen tüm koşullarda hesaba katılan tüm gerilmelere dayanacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.

2.5. Montaj

2.5.1. Tesisat, alt sistemler ve tüm emniyet parçaları, güvenli bir şekilde montaj ve yerleştirilmelerini sağlayacak şekilde, tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.

2.5.2. Emniyet aksamları; aksamların üzerindeki uygun işaretlemelerle ya da yapım aşamasında, montaj hatalarını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmalıdır.

2.6. Tesisatın bütünlüğü

2.6.1. Emniyet aksamları, Ek III’deki emniyet analizlerinde belirtildiği gibi, parçaların çalışma bütünlüğü ve tesisin güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmeli ve her durumda bunu sağlayacak şekilde kullanılmalı, böylece parçaların yeterli bir emniyet seviyesi ile   güvenli olmaması büyük oranda mümkün olmamış olur.

2.6.2. Tesisat; çalışması sırasında, güvenliğini dolaylı şekilde bile olsa etkileyecek herhangi bir parça hatasının zamanında alınmış uygun bir önlem ile sorunun giderilmesi için tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.

2.6.3. Bu Ekin madde 2.6.1 ve madde 2.6.2’de belirtilen korunma önlemleri, ilgili parçaya ilişkin programlı iki muayenesi arasındaki zaman aralığı boyunca uygulanmalıdır. Emniyet aksamlarının programlı muayenesi için zaman aralığı, kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmelidir.

2.6.4. Tesisatlara yedek parça olarak yerleştirilen emniyet aksamları, bu Yönetmeliğin temel gereklerini ve tesisatın diğer parçaları ile sorunsuz etkileşime ilişkin koşulları yerine getirmelidir.

2.6.5. Tesisatta meydana gelebilecek bir yangının etkilerinin, yolcuların (taşınan kişilerin) ve çalışanların güvenliğini tehlikeye atmaması için gereken önlemler alınmalıdır.

2.6.6. Tesisatı ve kişileri yıldırımın etkilerinden korumak için özel önlemler alınmalıdır.

2.7. Emniyet tertibatları

2.7.1. Tesisatta güvenliği tehlikeye sokan herhangi bir arıza, tatbik edilebilir olduğunda, bir emniyet tertibatı tarafından tespit edilmeli, bildirilmeli ve değerlendirilmelidir. Bu, güvenliği tehlikeye sokan normalde öngörülebilen herhangi bir dış etki için de geçerlidir.

2.7.2. Tesisat her zaman el ile durdurulabilmelidir.

2.7.3. Tesisat emniyet tertibatı tarafından durdurulduktan sonra uygun bir işlem yapılmadan tekrar çalıştırılamamalıdır.

2.8. Bakıma uygunluk

Tesisat, düzenli ya da özel bakım ve onarım işlemlerinin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak verecek şekilde tasarlanmalı ve imal inşa edilmelidir.

2.9. Rahatsızlık

Tesis, zehirli gazla, gürültü emisyonu ve titreşimden kaynaklanan iç veya dış rahatsızlıkların belirtilen sınırlar içinde kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.

3. Altyapı gerekleri

3.1. Yerleşim, hız, araçlar arasındaki mesafe

3.1.1 Tesisat; arazinin ve çevresinin özellikleri, atmosferik ve meteorolojik koşullar, yerde veya havada yakınında bulunan olası yapı ve engeller dikkate alınarak, işletim ve hizmet durumlarında ya da insan kurtarma operasyonları durumunda sıkıntı yaratmaması veya tehlike oluşturmaması için, güvenli olarak işletilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.

3.1.2. Kabloların ve araçların veya çekme tertibatlarının öngörülen en kötü çalışma koşulları altındaki hareketlerini dikkate alarak, araçlar, çekme tertibatları, raylar, kablolar vb. ve yerde veya havada yakında yer alan olası yapı ve engeller arasında yatay ve düşeyde yeterli mesafe bırakılmalıdır.

3.1.3. Araçlar ile yer arasındaki maksimum mesafe konusunda; tesisin yapısı, araçların tipi ve kurtarma prosedürleri dikkate alınmalıdır. Açık araçlar için, araçlar ile yer arasındaki mesafenin psikolojik etkileri yanında düşme riski de göz önünde bulundurulmalıdır.

3.1.4. Araçların veya çekme tertibatlarının maksimum hızı, aralarındaki minimum mesafe ve ivmeleri ve frenleme performansları, kişilerin güvenliği ve tesisatın güvenli çalışması sağlanacak şekilde seçilmelidir.

3.2. Hat boyundaki istasyonlar ve yapılar

3.2.1. Hat boyundaki istasyon ve yapılar dengeyi temin edecek şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve donatılmalıdır. Kablolar, araçlar ve çekme cihazlarının güvenli gözetimine izin vermeli ve işletim koşulları çerçevesinde güvenle yerine getirilmelerini mümkün kılmalıdır.

3.2.2. Tesisatın giriş ve çıkış alanları, araçlar, çekme tertibatları ve kişilerin güvenli dolaşımını garanti edecek şekilde tasarlanmalıdır. Araçların ve çekme tertibatlarının istasyonlardaki hareketi, hareketleri ile olası aktif işbirliği göz önünde bulundurularak, kişilere zarar vermeden gerçekleşebilmelidir.

4. Kablolar, tahrik sistemleri ve frenler ile mekanik ve elektrik tesisatları ile ilgili şartlar

4.1. Kablolar ve destekleri

4.1.1. – Kabloların veya kablolara bağlı parçaların kopmasını önlemek,

– Minimum ve maksimum gerilme değerlerini sağlamak,

– Destekleri üzerine güvenli bir şekilde monte edilmelerini sağlamak ve raydan çıkmalarını engellemek,

– İzlenmelerini sağlamak

için tüm önlemler en son teknolojik gelişmeler doğrultusunda alınmalıdır.

4.1.2. Kablonun raydan çıkmasını tam olarak engellemek mümkün değildir. Raydan çıkma durumunda; kişiler zarar görmeden kabloların tekrar düzeltilmesini ve tesisatın durdurulmasını sağlayacak önlemlerin alınmalıdır.

4.2. Mekanik tesisatlar

4.2.1. Tahrik sistemleri

Bir tesisin tahrik sistemi, çeşitli çalışma sistemleri ve biçimlerine uyarlanmış, uygun performans ve kapasitede olmalıdır.

4.2.2. Yedek tahrik sistemi

Her tesisat enerji beslemesi ana tahrik sisteminden bağımsız yedek bir tahrik sistemine sahip olmalıdır. Ancak, emniyet analizinin yedek bir tahrik sistemi olmasa dahi insanların araçları ve özellikle de çekme tertibatlarını kolaylıkla, hızla ve güvenli bir şekilde terk edebileceğini gösteriyorsa, yedek tahrik sistemi gerekli değildir.

4.2.3. Frenleme

4.2.3.1. Acil bir durumda, çalışma sırasında izin verilen yük ve makara yapışması açısından en kötü şartlar altında tesisat ve/veya araçlar her an durdurulabilmelidir. Durma mesafesi tesisat güvenliğinin gerektirdiği kadar kısa olmalıdır.

4.2.3.2. Hız kesme değerleri, hem kişilerin güvenliği hem de  araçlar, kablolar ve tesisin diğer parçalarının uygun hareketini sağlayacak şekilde belirlenmiş yeterli sınırlar içinde olmalıdır.

4.2.3.3. Tüm tesisatlarda, her biri tesisi durdurabilecek özellikte ve verimi yetersiz kaldığı zamanlarda otomatik olarak aktif sistemin yerine geçebilecek şekilde koordine edilmiş iki veya daha çok frenleme sistemi bulunmalıdır. Çekme kablosunun son frenleme sistemi doğrudan tahrik makarası üzerinde etkili olmalıdır. Bu hükümler teleskiler için geçerli değildir.

4.2.3.4. Tesisat, zamansız yeniden çalışmalara karşı etkili bir kelepçe ve kilitleme mekanizması ile teçhiz edilmelidir.

4.3. Kontrol tertibatları

Kontrol cihazları; normal çalışma gerilmeleri ve nem, aşırı yüksek ya da düşük sıcaklık veya elektromanyetikenterferans gibi dış etkenlere dayanacak ve çalışma hatasında dahi tehlikeli durumlara yol açmayacak şekilde güvenli ve güvenilir  olarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.

4.4. İletişim cihazları

İşletme personelinin bir biri ile her zaman haberleşmesini ve acil durumda kullanıcılara haber vermesini sağlayacak uygun imkanlar sağlanmalıdır.

5. Araçlar ve çekme tertibatları

5.1. Araçlar ve/veya çekme tertibatları, öngörülebilen çalışma koşulları altında, kimsenin düşme ya da herhangi bir başka risk ile karşılaşmalarına mahal vermeyecek şekilde tasarlanmalı ve teçhiz edilmelidir.

5.2. Araçların ve çekme tertibatlarının donatıları, en olumsuz koşullar altında, aşağıda belirtilenlere sebep olmayacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir:

–  Kabloya zarar verilmesi, ya da

–  Kaymanın, araç, çekme tertibatı ya da tesisatın güvenliğini önemli derecede etkilemediği durumlar dışında, kayma.

5.3. Araç kapıları (arabalar ve kabinlerdeki) kapanabilir ve kilitlenebilir şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Araç zemini ve duvarları, herhangi bir durumda yolcu yüklerine ve basınca dayanacak şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

5.4. Çalışma güvenliği açısından, araçta bir operatör bulunması gerekiyorsa, aracın, teknisyenin görevlerini yapabilmesi için gerekli ekipman ile teçhiz edilmiş olması gerekir.

5.5. Araçlar ve/veya çekme tertibatları ve özellikle de bunların süspansiyon mekanizmaları, uygun kurallara ve talimatlara uygun olarak bunların servis hizmetini veren çalışanların güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve teçhiz edilmelidir.

5.6. Ayrılabilir donatılarla teçhiz edilmiş araçlar için, kalkış anında, ayrılabilir donatıları kabloya yanlış bağlanmış bir aracı ve varış anında, donatıları ayrılmamış bir aracı kullanıcıları tehlikeye düşürmeden durdurmak için ve aracın düşmesini önlemek için tüm önlemler alınmalıdır.

5.7. Kablo yardımı ile hareket eden araçlar ve tesisatın konfigürasyonu izin verdiği ölçüde çift kablolu teleferikler,taşıyıcı kablonun kopması ihtimaline karşı, ray üzerinde otomatik fren tertibatı ile teçhiz edilmelidir.

5.8. Aracın bütün raydan çıkma tehlikeleri, diğer önlemler ile ortadan kaldırılamadığı hallerde, kişileri riske atmadan, aracın durmasını sağlayan raydan çıkmayı önleyici bir tertibat ile teçhiz edilmelidir.

6. Kullanıcı teçhizatı

Biniş yerlerine giriş, iniş yerlerinden çıkış ve kullanıcıların biniş ve inişleri, özellikle düşme riski olan alanlarda, kişilerin güvenliğini sağlayacak şekilde, araçların hareket ve duruşlarına göre düzenlenmelidir.

Tesisatın, çocukların ve hareket kabiliyeti düşük kişilerin taşınması için tasarlanmış olması halinde, bu kişiler tesisatı güvenle kullanabilmelidirler.

7. İşlerlik

7.1. Emniyet

7.1.1. Bütün teknik hükümler ve önlemler, tesisat, teknik özelliklerine ve belirlenmiş işleyiş koşullarına göre ve güvenli işleyiş ve hizmet talimatları ile uyumlu bir şekilde, amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde alınmalıdır. Talimat el kitabı ve buna karşılık gelen belgeler, bir resmi dilde ya da tesisatın inşa edildiği üye devlet tarafından antlaşmaya uygun olarak kararlaştırılan topluluk dillerinde hazırlanmalıdır.

7.1.2. Tesisatın işletilmesinden sorumlu olan kişiler, uygun maddi kaynaklara ve görevi yerine getirebilecek niteliklere sahip olmalıdırlar.

7.2. Tesisatın hareketsizleştirilmesi durumunda emniyet

Tesisat hareketsizleştirildiğinde ve hızla tekrar çalıştırılamayacağı zaman, tesisatın tipine ve çevresine uygun bir zaman dilimi belirlenmesi yoluyla kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bütün teknik imkanlar sağlanmalı ve önlemler alınmalıdır.

7.3. Emniyetle ilgili diğer özel hükümler

7.3.1. Operatör bölmesi ve çalışma yerleri

İstasyonlara giren hareketli bölümler, herhangi bir riski engelleyecek veya böyle bir risk söz konusu olduğunda, kazaya sebep olabilecek tesisat parçaları ile teması engelleyecek koruma cihazlarının yerleştirileceği şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve monte edilmelidir. Bu cihazlar, kolayca sökülmeyen ve etkisiz hale getirilemeyen tipte olmalıdırlar.

7.3.2. Düşme riski

Ara sıra kullanılanlar da dahil olmak üzere, işyerleri ve çalışma alanları  ve bunların girişleri, bu alanlarda çalışmak veya hareket etmek durumunda olan kişilerin düşmelerini engelleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bu yerlerde, yapının yetersiz olması halinde, düşmeleri önlemek amacı ile kişisel korunma teçhizatı için emniyet noktaları sağlanmalıdır.

Ek III

EMNİYET ANALİZİ

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen her kablolu tesisat için gerekli emniyet analizinde, öngörülen her çalışma modu dikkate alınmalıdır. Analiz, tanınmış veya yerleşik bir yöntemi izlemeli ve son teknolojiyi ve söz konusu tesisatın karmaşıklığını dikkate almalıdır. Amaç aynı zamanda, tesisatın tasarım ve konfigürasyonunun yakın çevresini ve tatminkar emniyet koşullarını sağlaması için en olumsuz durumları hesaba katmasını temin etmektir.

Analiz aynı zamanda:

– Daha düşük bir çalışma modunda emniyeti sağlayacak bir durumda ya da arıza halinde emniyetli durumda kalması için başlangıçtaki bir arızaya karşı koyabilmeleri,

– Fazla sayıda olmaları ve izlenmeleri ya da

– Arıza ihtimalleri değerlendirilebilecek şekilde ve birinci ve ikinci paragraflarda belirtilen ölçütleri karşılayan emniyet tertibatlarına eşdeğer standartta olmaları için, emniyet tertibatlarını ve bunların tesisat ve harekete geçirdikleri ilgili alt sistemler üzerindeki etkilerini de kapsamalıdır.

Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin  üçüncü fıkrasına uygun olarak, risklerin ve tehlikeli durumların listesini çıkarmak ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen emniyet aksamlarının listesini belirlemek için emniyet analizi kullanılmalıdır. Emniyet analizinin sonucu bir emniyet raporunda özetlenmelidir.

Ek IV

EMNİYET AKSAMLARI: AT UYGUNLUK BEYANI

Bu Ek, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve Ek II’de tanımlanan temel gereklere uygunluğun temin edilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen emniyet aksamları için geçerlidir.

AT Uygunluk Beyanı ve beraberindeki belgeler tarihili ve imzalı olmalıdır.  Beyan, Ek II’nin  madde 7.1.1’inde belirtilen kullanma kılavuzu ile aynı dilde ya da dillerde düzenlenmelidir.

Beyan aşağıdaki ayrıntıları belirtmelidir:

– Bu Yönetmeliğe atıflar,

– İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin ismi, ticari ismi ve açık adresi. Yetkili temsilci; imalatçının ismini, ticari ismini ve açık adresini de vermelidir.

– Parçanın tanımı (modeli, türü, vb.),

– Kullanılan uygunluk beyanı prosedürüne ilişkin ayrıntılar (bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi),

– Parçaların uygun olması gereken tüm ilgili hükümler ve özellikle kullanım şartları,

– Uygunluk prosedüründe yer alan onaylanmış kuruluşun ismi ve adresi ve AT inceleme belgesinin tarihi ve uygunsa  belgenin süresi ve geçerliliği ile ilgili ayrıntılar,

– Uygun olduğunda, ilgili uyumlaştırılmış standartlara atıf,

– İmalatçı ya da onun yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili şahsın kimliği.

Ek V

EMNİYET AKSAMLARI: UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Kapsam

Bu Ek, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesini birinci fıkrasında belirtilen ve Ek II’de tanımlanan temel şartlara uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla emniyet aksamları için geçerlidir. Tek başına ele alınan bir parçanın bir veya daha fazla onaylanmış kuruluş tarafından önceden öngörülen teknik özelliklere temel uygunluğunun değerlendirmesine ilişkindir.

2. Prosedürler

Onaylanmış kuruluşlar tarafından tasarım ve üretim aşamalarında uygulanan değerlendirme prosedürü aşağıdaki tabloda belirtilen ve 93/465/AET sayılı Konsey Kararında tanımlanan modülleri esas almaktadır. Bu tablodaki çözümler eşdeğer kabul edilmekte ve imalatçının isteğine göre kullanılabilmektedir.

EMNİYET AKSAMLARININ UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tasarım        Üretim

1. AT tip incelemesi 1(a)  Üretim kalite güvencesi

Modül ‘B’     Modül ‘D’

1(b) Ürün doğrulaması

Modül ‘F’

2. Tam kalite güvencesi        2. Tam kalite güvencesi

Modül ‘H’     Modül ‘H’

3. Birim doğrulaması 3. Birim doğrulaması

Modül ‘G’     Modül ‘G’

Modüller, her bir modüldeki özel destekleyici şartları hesaba katarak uygulanmadır.

B MODÜLÜ: AT TİP İNCELEMESİ

1. Bu modül, prosedürün, onaylanmış kuruluşun öngörülen üretimi temsil eden bir numunenin bu Yönetmeliğin hükümlerini karşıladığını tespit ettiği bölümünü açıklamaktadır.

2. AT tip incelemesi başvurusu imalatçı ya da onun yetkili temsilcisi tarafından seçtiği onaylanmış kuruluşa yapılmalıdır.

Başvuru aşağıdakileri içermelidir:

– Üreticinin ismi ve adresi, eğer başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmış ise, onun da ismi ve adresi,

– Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmamış olduğuna dair yazılı bir beyan,

– Bu Modülün aşağıdaki 3 üncü maddesinde açıklanan teknik belgeler.

Başvuran tasarlanan üretimi temsil eden bir numuneyi onaylanmış kuruluşa  verecek ve bu numune bundan böyle ‘tip’ olarak anılacaktır. Onaylanmış kuruluş test programı yürütmek için gerekirse başka numuneler isteyebilir.

3. Teknik belgeler parçanın bu Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilmesine imkan vermelidir. Böyle bir değerlendirme ile ilgili olduğu ölçüde, parçanın tasarım, imalat ve çalışmasını kapsamalıdır.

Belgeler, değerlendirme ile ilgili olabilecek aşağıdaki hususları içermelidir:

– Genel bir tip tarifi,

– Kavramsal tasarım ve imalat resimleri ve parçaların, alt düzeneklerin, devrelerin, vb. şemaların,

– Parçaların, alt düzeneklerin ve şemaların ve ürünün çalışmasının anlaşılması için gerekli tarif ve açıklamalar,

– Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendinde belirtilen ve tamamen ya da kısmen uygulanan Avrupaspesifikasyonlarının listesi ve aynı bendde belirtilen Avrupa spesifikasyonlarının bulunmadığı durumlarda, temel gerekleri karşılamak için kabul edilen çözümlerin açıklaması,

– Yapılan tasarım hesapları, incelemelerinin vb. sonuçları,

– Test raporları.

Parçanın kullanım alanı da belirtilmelidir.

4. Onaylanmış kuruluş:

4.1. Teknik belgeleri incelemeli, söz konusu tipin teknik belgelere uygun olarak üretildiğini kontrol etmeli ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendinde belirtilen Avrupa spesifikasyonlarının ilgili hükümlerine uygun olarak tasarlanan ve bu Avrupa spesifikasyonlarının ilgili hükümleri uygulanmadan tasarlanan parçaları tespit etmeli;

4.2. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendinde belirtilen Avrupa spesifikasyonlarının uygulanmadığı durumlarda, bu Yönetmeliğin gerekli şartlarının karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek amacıyla gerekli testleri ve incelemeleri yapmalı veya yaptırmalı;

4.3. Üreticinin ilgili Avrupa spesifikasyonlarını uygulamayı seçmesi durumunda, bu spesifikasyonlarıngerçekten uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek amacıyla gerekli testleri ve incelemeleri yapmalı veya yaptırmalı;

4.4. Başvuru sahibi ile birlikte gerekli test ve incelemelerin yapılacağı yeri belirlemelidir.

5. Tipin, bu Yönetmeliğin hükümlerini karşılaması halinde, onaylanmış kuruluş, başvuru sahibine AT tip inceleme belgesi vermelidir. Bu belgede imalatçının adı ve adresi, inceleme sonuçları, belgenin geçerlilik şartları, geçerlilik süresi belirtilmeli ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli bilgiler verilmelidir.

Teknik belgelerin ilgili bölümlerinin bir listesi belgeye eklenmeli ve bir kopyası onaylanmış kuruluş tarafından muhafaza edilmelidir. Onaylanmış kuruluşun imalatçıya AT tip inceleme belgesi vermeyi reddetmesi durumunda, onaylanmış kuruluş bunun sebeplerini ayrıntılı olarak bildirmelidir. Temyiz usulüne ilişkin bir hüküm bulunmalıdır.

6. Başvuru sahibi, AT tip inceleme belgesi ile ilgili teknik belgeleri elinde bulunduran onaylanmış kuruluşa onaylanmış parçadaki, parçanın öngörülen kullanım şartları ile ilgili temel gereklere uygunluğunu etkilemesi durumunda onay alması gereken tüm değişiklikleri bildirmelidir. Bu ek onay orijinal AT tip inceleme belgesine ilave şeklinde verilir.

7. Her onaylanmış kuruluş verilen ya da geri alınan AT tip inceleme belgesi ve ekleri ile ilgili tüm bilgileri diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir.

8. Diğer onaylanmış kuruluşlar AT tip inceleme belgeleri ve/veya bunların eklerinin kopyalarını alabilir. Belgelere iliştirilen ekler diğer onaylanmış kuruluşların kullanımına açık tutulmalıdır.

9. İmalatçı ya da onun yetkili temsilcisi teknik belgeleri, AT tip inceleme belgeleri ve bunların eklerini son parça imal edildikten sonra en az 30 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

Hem imalatçının hem de yetkili temsilcisinin olmaması durumunda, mevcut teknik belgeleri muhafaza etme yükümlülüğü, parçayı piyasaya  süren kişinin sorumluluğundadır.

D MODÜLÜ: ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ

1. Bu modül, bu modülün madde 2’de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren imalatçının söz konusu parçaların AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygun olmasını ve bu Yönetmeliğin şartlarını yerine getirmesini sağladığı ve bunu beyan ettiği prosedürü açıklamaktadır. İmalatçı ya da yetkili temsilcisi her bir parçaya CE işaretini iliştirerek, yazılı bir uygunluk beyanı  tanzim etmelidir. CE işaretinin yanında bu modülün madde 4’te belirtilen izlemeden sorumlu onaylanmış kuruluşun tanıtıcı sembolü bulunmalıdır.

2. İmalatçı bu modülün madde 3’de belirtildiği şekilde üretim, nihai parça muayenesi ve testi için onaylanmış bir kalite sistemi uygulamalıdır ve bu modülün madde 4’de belirtilen izlemeye tabidir.

3. Kalite Sistemi

3.1. İmalatçı, söz konusu parçalarla ilgili olarak kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçeceği bir onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.

Başvuru şu hususları içermelidir:

– Öngörülen parça kategorisi ile ilgili tüm bilgiler,

– Kalite sistemi ile ilgili belgeler,

– İlgili ise, onaylanmış tipin teknik belgeleri ve AT tip inceleme belgesinin bir kopyası.

3.2. Kalite sistemi AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğu sağlamalıdır.

İmalatçı tarafından kabul edilen tüm öğeler, şartlar ve hükümler yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistematik ve sıralı bir şekilde belgelenmelidir. Kalite sistem belgeleri kalite programlarının, planlarının, el kitaplarının ve kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasına imkan tanımalıdır.

Özellikle aşağıdaki hususların yeterli açıklamasını içermelidir:

– Kalite hedefleri ve organizasyon yapısı, yönetimin yeterli kalite konusundaki yetki ve sorumlulukları,

– İmalat, kalite kontrolü ve kalite güvence teknikleri, kullanılacak proses ve sistematik faaliyetler,

– İmalattan önce, imalat sırasında ve imalattan sonra yapılacak inceleme ve testler ve bu inceleme ve testlerin yapılma sıklığı,

– Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtları,

– Gerekli parça kalitesini elde etme durumunu ve kalite sisteminin etkin bir şekilde işleyişini izlemek için kullanılan araçlar.

3.3. Onaylanmış kuruluş kalite sisteminin, bu modülün madde 3.2’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını değerlendirmelidir. Onaylanmış kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemlerinin bu şartlara uygun olduğunu varsayar.

Tetkik ekibinde ilgili parça teknolojisini değerlendirme tecrübesine sahip en az bir kişi olmalıdır. Değerlendirme prosedürü imalatçının tesislerine bir denetim ziyaretini içermelidir.

Karar imalatçıya bildirilmelidir. Bildirim inceleme sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

3.4. İmalatçı, onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve kalite sistemini düzgün ve verimli bir seviyede, uygun ve verimli bir şekilde tutmayı taahhüt etmelidir.

İmalatçı veya yetkili temsilcisi kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde öngörülen herhangi bir güncellemeyi daima bildirmelidir.

Onaylanmış kuruluş teklif edilen değişiklikleri değerlendirerek, değiştirilmiş kalite sisteminin, bu modülün madde 3.2’de belirtilen şartları karşılamaya devam edip etmeyeceğine veya yeniden bir değerlendirme yapılmasının gerekli olup olmadığına karar vermelidir.

Onaylanmış kuruluş kararını imalatçıya bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

4. Onaylanmış kuruluş sorumluluğundaki gözetim

4.1. Gözetimin amacı, imalatçının onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirdiğini tespit etmektir.

4.2. İmalatçı onaylanmış kuruluşun denetleme amacıyla imalat, muayene ve test ve depolama yerlerine girmesine izin vermeli ve gerekli tüm bilgileri temin etmelidir, özellikle:

– Kalite sistemi belgeleri,

– Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini uyguladığını ve sürekliliğini sağladığını tespit etmek için periyodik tetkikler gerçekleştirmeli ve imalatçıya bir tetkik raporu vermelidir.

4.4. Buna ek olarak, onaylanmış kuruluş imalatçıya haber vermeden de denetim için gidebilir. Bu ziyaretlerde, onaylanmış kuruluş gerekirse, kalite sisteminin doğru olarak işlediğini kontrol etmek için testler yapabilir ya da yaptırabilir. Onaylanmış kuruluş imalatçıya bir ziyaret raporu ve test yapılmış ise bir test raporu vermelidir.

5. İmalatçı aşağıdakileri, son parçanın imal edilmesinden itibaren en az 30 yıl süreyle ulusal mercilere sunmak üzere muhafaza etmelidir:

– Bu modülün madde 3.1’in ikinci bendinin ikinci satır başında belirtilen belgeleri,

– Bu modülün madde 3.4’ün ikinci fıkrasında belirtilen güncellemeyi,

– Onaylanmış kuruluş tarafından alınmış ve hazırlanmış; Bu modülün madde 3.4, madde 4.3 ve madde 4.4’te bahsi geçen karar ve raporları

6. Her onaylanmış kuruluş verilen ve geri alınan tüm kalite sistem onaylarına ilişkin bilgileri diğer onaylanmış kuruluşlara vermelidir.

F MODÜLÜ: ÜRÜN DOĞRULAMA

1. Bu modül, bir imalatçının ya da onun yetkili temsilcisinin, bu modülün madde 3 hükümlerine tabi aksamların, AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygunluğunu ve bu Yönetmeliğin şartlarını karşıladığını kontrol etmede ve tasdik etmede kullanılacağı prosedürü açıklamaktadır.

2. İmalatçı, imalat sürecinin, aksamların, AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğunu sağlaması için gerekli tip ile ve bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğunu sağlaması için gerekli tüm tedbirleri almalıdır. İmalatçı, her bir aksama CE işareti koyacak ve bir uygunluk beyanı düzenleyecektir.

3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının tercihine göre bu modülün madde 4’ünde belirtildiği şekilde her aksamı inceleyerek ve test ederek ya da bu modülün madde 5’de belirtildiği şekilde aksamları istatistiksel olarak inceleyerek ve test ederek aksamların AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygunluğunu kontrol etmek için uygun inceleme ve testleri yapmalıdır.

İmalatçı ya da onun yetkili temsilcisi, uygunluk beyanının bir kopyasını, son parçanın imal edilmesinden sonra en az 30 yıl süreyle saklamalıdır.

4. Her parçanın incelenmesi ve test edilmesi yoluyla doğrulama

4.1. AT tip inceleme belgesinde açıklanan tipe ve bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu doğrulamak için tüm aksamlar tek tek incelenmeli ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendinde bahsi geçen ilgili Avrupaspesifikasyonunda belirtilen uygun testler veya bu testlere eşdeğer testler yapılmalıdır.

4.2. Onaylanmış kuruluş, onaylanmış her aksama kendi tanıtıcı sembolünü iliştirmeli ya da iliştirilmesini sağlamalı ve yapılan testlere ilişkin bir uygunluk belgesi düzenlemelidir.

4.3. Üretici veya yetkili temsilcisi talep edildiğinde onaylanmış kuruluşun uygunluk belgelerini verebilmelidir.

5. İstatistiksel doğrulama

5.1. Üretici, aksamlarını homojen partiler halinde sunmalı ve üretim prosesinin üretilen her bir partinin homojenliği sağlaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

5.2. Tüm aksamlar homojen partiler halinde doğrulama için hazır olmalıdır. Her bir partiden rasgele bir numune alınmalıdır. Bir numunedeki aksamlar, tek tek incelenmeli ve bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğu tespit etmek ve partinin kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendinde belirtilen Avrupa spesifikasyonlarında belirtilen testler ya da muadili testler yapılmalıdır.

5.3. İstatistik prosedüründe aşağıdaki öğeler kullanılmalıdır:

– Bir istatistik yöntemi,

– İşleyiş özellikleri ile birlikte bir örnekleme planı.

5.4. Partilerin kabul edilmesi halinde, onaylanmış kuruluş her aksama tanıtım numarasını iliştirmeli ya da iliştirilmesini sağlamalı ve yapılan testlerle ilgili bir uygunluk belgesi düzenlemelidir. Uygun bulunmayan numunedeki aksamlar dışında, partideki tüm aksamlar piyasaya arz edilebilir.

Bir parti reddedildiğinde, onaylanmış kuruluş veya yetkili makam bu partinin piyasaya arz edilmesini önlemek için uygun tedbirleri almalıdır. Partilerin sık sık reddedilmesi durumunda onaylanmış kuruluş istatistiksel doğrulamayı askıya alabilir.

5.5. Üretici veya yetkili temsilcisi talep edildiğinde onaylanmış kuruluşun uygunluk belgelerini verebilmelidir.

G MODÜLÜ: BİRİM DOĞRULAMA

1. Bu modül, üreticinin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendinde belirtilen belgenin verildiği ilgili aksamların, bu Yönetmeliğin ilgili şartlarına uygun olduğunu tespit ve beyan ettiği prosedürü açıklamaktadır. Üretici ya da yetkili temsilcisi aksamlara CE işareti iliştirmeli ve bir uygunluk beyanı düzenlemelidir.

2. Onaylanmış kuruluş aksamları inceleyerek, bu Yönetmeliğin ilgili şartlarına uygunluğunu tespit etmek için bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendinde belirtilen ilgili Avrupa spesifikasyonunda öngörülen uygun testleri veya bu testlere eşdeğer testleri yapmalıdır.

Onaylanmış kuruluş onaylanmış aksama tanıtım numarasını iliştirmeli ya da iliştirilmesini sağlamalı ve yapılan testlerle ilgili bir uygunluk belgesi düzenlemelidir.

3. Teknik dosyanın amacı bu Yönetmeliğin ilgili şartlarına uygunluğun değerlendirilebilmesine olanak tanımak ve aksamın tasarım, üretim ve çalışmasının anlaşılmasını sağlamaktır.

Değerlendirilme amacıyla, dosya aşağıdakileri içermelidir:

– Tipin genel açıklaması,

– Kavramsal tasarım ve imalat resimleri ve aksamların, alt tertibatların, devrelerin vb. şemaları,

– Söz konusu resimlerin, şemalarının ve aksamın çalışmasının anlaşılması için gerekli tarif ve açıklamalar,

– Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendinde belirtilen, kısmen ya da tamamen uygulanan ilgili Avrupa spesifikasyonlarının listesi ve aynı bentte belirtilen Avrupa spesifikasyonlarının uygulanmaması durumunda üreticinin Direktifin asgari şartlarını karşılamak için uyguladığı çözümlerin bir açıklaması,

– Yapılan tasarım hesaplamalarının sonuçları, yapılan incelemeler vb.,

– Test raporları,

– Aksamların kullanım alanları.

H MODÜLÜ: TAM KALİTE GÜVENCESİ

1. Bu modül, bu modülün madde 2’de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üreticinin, ilgili aksamların bu Yönetmeliğin ilgili şartlarını karşıladığını tespit ve beyan etmek için kullanacağı prosedürü belirler. Üretici ya da yetkili temsilcisi aksama CE işaretini iliştirmeli ve bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE işaretinin yanında, bu modülün madde 4’te  belirtildiği gibi, gözetim ve denetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun tanıtıcı sembolü bulunmalıdır.

2. Üretici tasarım, üretim ve nihai aksam test ve muayenesi için bu modülün madde 3’te belirtildiği gibi onaylanmış bir kalite sistemi uygulayacak ve bu modülün madde 4’te belirtildiği gibi gözetim ve denetime tabi olacaktır.

3. Kalite sistemi

3.1. Üretici kalite sisteminin değerlendirilmesi için bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunmalıdır.

Başvuru şu hususları içermelidir:

– Öngörülen aksam kategorisi ile ilgili tüm bilgiler,

– Kalite sistemine ilişkin belgeler.

3.2. Kalite sistemi aksamların bu Yönetmeliğin ilgili şartlarına uygun olmasını sağlamalıdır.

Üretici tarafından kabul edilen tüm öğeler, şartlar ve hükümler yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistematik ve sıralı bir şekilde belgelenmelidir. Bu kalite sistem dokümantasyonu kalite programları, planları, el kitapları ve kayıtları gibi kalite politika ve prosedürlerinin herkes tarafından anlaşılmasını sağlamalıdır.

Özellikle aşağıdakilerin yeterli açıklamasını içermelidir:

– Kalite hedefleri ve organizasyon yapısı, tasarım ve aksam kalitesi açısından yönetimin yetki ve sorumlulukları,

– Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendinde belirtilen Avrupa spesifikasyonları da dahil olmak üzere, uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve Avrupa spesifikasyonlarının tam olarak uygulanmayacağı durumlarda, bu Yönetmeliğin ürünler için geçerli asgari şartlarının karşılanması için kullanılacak araçlar,

– Kapsam dahilindeki aksam kategorisine ait aksamların tasarımında kullanılacak tasarım kontrolü ve tasarım doğrulama teknikleri, prosesler ve sistematik faaliyetler,

– Kullanılacak ilgili üretim, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, prosesler ve sistematik faaliyetler,

– Üretimden önce, üretim sırasında ve üretimden sonra yapılacak inceleme ve testler ile bunların hangi sıklıkla yapılacağı,

– Denetim raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin yeterlilik raporları gibi kalite kayıtları

– Gerekli tasarım ve aksam kalitesine ulaşma durumunu ve kalite güvence sisteminin etkili uygulandığını izleme araçları.

3.3. Onaylanmış kuruluş kalite sisteminin bu modülün madde 3.2’de belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemlerinin bu şartlara uygun olduğunu kabul edecektir.

Tetkik ekibinde ilgili ürün teknolojisinde denetçi olarak deneyimli en az bir kişi olmalıdır. Değerlendirme prosedürü üretim tesislerinin ziyaret edilmesini de kapsayacaktır.

Karar üreticiye bildirilmelidir. Bildirimde, inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunmalıdır.

3.4. Üretici, onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve kalite sisteminin yeterli ve verimli kalması için kalite sistemini desteklemeyi taahhüt etmelidir.

Üretici veya yetkili temsilcisi kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa kalite sisteminde öngörülen herhangi bir güncellemeyi bildirmelidir.

Onaylanmış kuruluş, teklif edilen değişiklikleri değerlendirmeli ve değiştirilmiş kalite sisteminin bu modülün madde 3.2’de belirtilen şartları yine karşılayıp karşılamayacağına veya yeniden değerlendirme yapılmasının gerekli olup olmadığına karar vermelidir.

Onaylanmış kuruluş kararını üreticiye bildirmelidir. Bildirimde, inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır.

4. Onaylanmış kuruluş sorumluluğu altındaki gözetim ve denetim

4.1. Gözetim ve denetimin amacı; üreticinin onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirdiğini tespit etmektir.

4.2. Üretici onaylanmış kuruluşun denetleme amacıyla tasarım, üretim, test ve muayene, depolama yerlerine girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıdakiler olmak üzere gerekli tüm bilgileri vermelidir:

– Kalite sistem dokümanları,

– Kalite sisteminin tasarım bölümünde öngörülen, analiz, hesaplama ve test sonuçları gibi kalite kayıtları,

– Kalite sisteminin üretim bölümünde öngörülen, muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin yeterlilik raporları gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş üreticinin kalite sistemini muhafaza etmesini ve uygulamasını sağlamak için periyodik olarak tetkikler gerçekleştirmeli ve üreticiye bir tetik raporu vermelidir.

4.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş üreticiye habersiz ziyaretler de yapabilir. Bu ziyaretlerde onaylanmış kuruluş, gerektiğinde kalite sisteminin düzgün çalıştığını kontrol etmek için testler yapabilir ya da yaptırabilir; onaylanmış kuruluş üreticiye bir ziyaret raporu ve test yapılmışsa, bir test raporu vermelidir.

5. Üretici, son aksam üretiminden sonra en az 30 yıl süreyle ulusal makamlarına sunmak üzere aşağıdakileri belgeleri saklamalıdır:

– Bu modülün madde 3.1’in ikinci bendinin ikinci satır başında belirtilen belgeler,

– Bu modülün madde 3.4’ün ikinci bendinde belirtilen güncelleme,

– Onaylanmış kuruluştan alınmış bu modülün madde 3.4, madde 4.3 ve madde 4.4’te belirtilen karar ve raporlar

6. Her onaylanmış kuruluş verilen ve geri çekilen kalite sistem onaylarına ilişkin tüm bilgileri diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir.

7. İlave şartlar; tasarım incelemesi

7.1. Üretici tasarımın incelenmesi için tek bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunmalıdır.

7.2. Başvuru aksamların tasarım, üretim ve çalışmasının anlaşılmasını sağlamalı ve bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğun değerlendirilmesini sağlamalıdır.

Başvuruda aşağıdakiler bulunmalıdır:

– Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendinde belirtilen ve uygulanmış olan Avrupa spesifikasyonlarıda dahil olmak üzere teknik tasarım özellikleri,

– Özellikle, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (k) bendinde belirtilen Avrupa spesifikasyonlarının tam olarak uygulanmadığı durumlarda teknik tasarım özelliklerinin uygunluğuna ilişkin gerekli destekleyici kanıt. Destekleyici kanıt üreticiye ait veya onun adına uygun bir laboratuvar tarafından yapılan testlerin sonuçlarını içermelidir.

7.3. Onaylanmış kuruluş başvuruyu inceleyerek, tasarım bu Yönetmeliğin hükümlerini sağlıyorsa, başvuru sahibine bir AT tasarım inceleme belgesi vermelidir. Belgede inceleme sonuçları, belgenin geçerlilik şartları ve onaylanmış tasarımı tanımlamak için gerekli bilgiler ve ilgili ise aksamın çalışmasının bir açıklaması bulunacaktır.

7.4. Başvuru sahibi, onaylanmış tasarım üzerinde yapılan tüm değişiklikleri AT tasarım inceleme belgesini veren onaylanmış kuruluşa bildirmelidir. Söz konusu değişikliğin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen asgari şartlara uygunluğu ya da aksamın öngörülen kullanım şartlarını etkilemesi halinde onaylanmış tasarım üzerinde yapılan değişiklikler AT tasarım inceleme belgesini veren onaylanmış kuruluştan ek onay almalıdır Bu ek onay orijinal AT tasarım inceleme belgesine ilave şeklinde verilebilir.

7.5. Onaylanmış kuruluşlar aşağıdaki hususlarla ilgili bilgileri diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir:

– Verilen AT tasarım inceleme belgeleri ve ilaveleri,

– Geri çekilen AT tasarım onayları ve ilave onaylar,

– Reddedilen AT tasarım inceleme belgeleri ve ilaveleri.

Ek VI

ALT SİSTEMLER: AT UYGUNLUK BEYANI

Bu Ek, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen alt sistemlerin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen asgari şartları sağlamasını teminen, bu alt sistemler için geçerlidir.

AT uygunluk beyanı üretici ya da onun yetkili temsilcisi tarafından ya da böyle bir kişinin olmaması durumunda alt sistemi piyasaya arz eden gerçek ya da tüzel kişi tarafından düzenlenmelidir; beyan ve beraberindeki teknik dosya tarihli ve imzalı olmalıdır.

Bu AT uygunluk beyanı ve teknik dosya Ek II madde 7.1.1’de belirtilen kullanma kılavuzu ile aynı dilde veya dillerde hazırlanmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

– Bu Yönetmeliğin referansı,

– AT incelemesi isteyen kişinin isim ve adresi,

– Alt sistemin açıklaması,

– Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen AT incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim ve adresi,

– Özellikle herhangi bir işleyiş kısıtlaması veya işleyiş koşulları olmak üzere, alt sistemin uymakla yükümlü olduğu tüm ilgili hükümler,

– Ek VII’de belirtilen AT incelemesinin sonucu (AT uygunluk belgesi),

– Üretici ya da onun yetkili temsilcisi ya da böyle bir kişi olmaması durumunda alt sistemi piyasaya arz eden gerçek ya da tüzel kişi adına yasal olarak bağlayıcı bir beyanname imzalamaya yetkili kişi ile ilgili bilgiler.

Ek VII

ALT SİSTEMLER: UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

1. AT incelemesi, üretici ya da onun yetkili temsilcisinin ya da böyle bir kişi olmaması durumunda alt sistemi piyasaya arz etme sorumluluğunu alan gerçek ya da tüzel kişinin talebi ile bir onaylanmış kuruluşun bir alt sistemin üretici veya onun yetkilendirdiği bir temsilci tarafından ve eğer böyle bir kişi mevcut değilse alt sistemi piyasaya sürülmesinden sorumlu doğal veya tüzelkişinin talebi üzerine onaylanmış kuruluş tarafından yürütülen ve bir alt sistemin aşağıdaki hususları karşılandığının kontrol ve tasdik edildiği AT inceleme usulüdür:

– Bu Yönetmeliğin hükümlerine ve Antlaşmanın ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu,

–  Teknik dosyaya uygun olduğunu ve

– Tamamlandığını

kontrol ve test ettiği prosedürdür.

2. Alt sistemin incelemesi aşağıdaki aşamaların her birinde yapılır:

– Tasarım,

– Alt sistem tamamlandıktan sonra yapım ve kabul denemeleri.

3. İnceleme belgesinin beraberindeki teknik dosya aşağıdakileri içermelidir:

– Yapım planları ve hesaplamalar, elektrik ve hidrolik şemaları, kumanda devre şemaları, bilgisayar ve otomatik  sistemlerin açıklaması, işletme ve servis talimatları, vb.,

–  Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesini 4 üncü fıkrasında belirtilen ve alt sistemde kullanılan emniyet aksamlarının listesi,

–  İlgili yapım planları ile birlikte bu emniyet aksamlarına ait Ek IV’de öngörülen AT uygunluk beyanının kopyaları ve yapılan diğer test ve denemelerle ilgili raporların bir kopyası.

4. AT inceleme prosedürü ile ilgili belgeler ve yazışmalar Ek II madde 7.1.1’de belirtilen kullanma kılavuzu ile aynı dilde ya da dillerde düzenlenmelidir.

5. Gözetim ve denetim

5.1. Alt sistemin yapımı sırasında teknik dosyadan ortaya çıkan sorumlulukların yerine getirildiği gözetim ve denetim yoluyla sağlanacaktır.

5.2. AT incelemesinden sorumlu onaylanmış kuruluş üretim tesislerine, depolama alanlarına ve gerektiğinde ön imalat alanlarına, test tesislerine ve daha genel olarak görevini yapmak için ziyaret etmeyi gerekli gördüğü tüm yerlere daima girebilmelidir. Üretici ya da onun yetkili temsilcisi ya da böyle bir kişinin olmaması halinde, alt sistemi piyasaya arz eden gerçek ya da tüzel kişi onaylanmış kuruluşa bu amaçla gerekli belgeleri özellikle de alt sistemle ilgili plan ve teknik belgeleri vermeli ya da verilmesini sağlamalıdır.

5.3. AT incelemesinden sorumlu onaylanmış kuruluş bu Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğu tespit etmek için periyodik tetkikler yapmalıdır. Onaylanmış kuruluş işyeri amirine bir tetkik raporu vermelidir. Onaylanmış kuruluş işin çeşitli aşamalarını kontrol etmek için içeri girmeyi talep edebilir.

5.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş üretim tesislerine programsız ziyaretlerde bulunabilir. üretim yerine haber vermeden de teftişe gidebilir. Onaylanmış kuruluş bu ziyaretler sırasında tam ya da kısmi tetkikler yapabilir. Onaylanmış kuruluş bu ziyaretlerle ilgili bir rapor hazırlamalı ve gerektiğinde sorumlu işyeri amirine bir tetkik raporu vermelidir.

6. Her onaylanmış kuruluş düzenli aralıklarla aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri yayımlamalıdır:

– Alınan tüm AT inceleme başvuruları,

– Verilen tüm AT incelemesi belgeleri,

– Reddedilen tüm AT inceleme belgeleri.

Ek VIII

ÜYE ÜLKELER TARAFINDAN ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN ATANMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ ÖLÇÜTLER

1. Onaylanmış kuruluş, yönetici ve doğrulama işlemlerini yapmaktan sorumlu personeli, denetledikleri alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının tasarımcısı, üreticisi, satıcısı ya da montajcısı ya da bunların yetkili temsilcisiya da bu alt sistemleri ya da emniyet aksamlarını piyasaya arz eden gerçek ya da tüzel kişi olamaz. Bu alt sistem ve emniyet aksamlarının tasarımı, üretimi, yapımı, pazarlaması, servisi veya işletmesinde doğrudan veya yetkili temsilci olarak yer alamazlar. Bu husus, üretici ile onaylanmış kuruluş arasında teknik bilgi alışverişi imkanını engellemez.

2. Onaylanmış kuruluş ve muayene personeli doğrulama işlemlerini en üst düzeyde mesleki güvenilirlik ve teknik yeterlilikle yapmalı ve başta mali baskılar olmak üzere, özellikle doğrulama sonuçlarında çıkarı olan kişi veya gruplardan gelen, yargılarını ya da muayene sonuçlarını etkileyebilecek her türlü baskı ve teşvik edici vaatten uzak olmalıdır.

3. Onaylanmış kuruluş, doğrulama işlemleri ile ilgili idari ve teknik görevlerin gerektiği şekilde gerçekleştirebilmesine imkan tanıyacak gerekli personel ve imkanlara sahip olmalı,  özel doğrulama için gerekli ekipmanlara ulaşabilmelidir.

4. Muayeneden sorumlu personel:

– Yeterli teknik ve mesleki eğitimi almış olmalıdır,

– Yaptıkları testlere şartları hakkında yeterli bilgiye ve bu testler konusunda yeterli deneyime sahip olmalıdır,

– Testlerin yapıldığını belgelemek için gerekli olan belge, kayıt ve raporları hazırlayabilmelidirler.

5. Muayene personelinin tarafsızlığı sağlanmalıdır. Ücretleri yapılan test sayısına ve bu testlerin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.

6. Ulusal hukuk uyarınca sorumluluğu Devlet tarafından üstlenilmedikçe ya da üye ülkenin kendisi muayenelerden doğrudan sorumlu olmadıkça, onaylanmış kuruluş hukuki sorumluluk sigortası yaptırmalıdır.

7. Kuruluşun personeli bu Yönetmelik kapsamında veya bu Yönetmeliği yürürlüğe sokan herhangi bir ulusal yasa hükmü kapsamında görevlerini yaparken elde ettiği tüm bilgiler konusunda (faaliyetlerini gerçekleştirdiği Devletin yetkili kuruluşları karşısında bilgi verilmesi hariç) mesleki gizliliğe bağlı kalmalıdır.

Ek IX

CE UYGUNLUK İŞARETİ

CE uygunluk işareti aşağıdaki şekli alan “CE” harflerinden oluşmalıdır:

CE işaretinin küçültülmesi veya büyütülmesi durumunda yukarıda verilmiş olan oranlara uyulmalıdır.

CE işaretinin çeşitli bileşenleri esas itibariyle aynı düşey boyutta olmalı ve 5 mm’den az olmamalıdır. Bu asgari boyut küçük ölçekli emniyet aksamları için değiştirilebilir.

CE işaretini, iliştirildiği yılı son iki rakamı ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen prosedürleri uygulayan onaylanmış kuruluşun tanıtıcı numarası takip etmelidir.