Marka Tescili İtiraz

Marka başvurularının tamamı 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu, Yönetmeliğin 10. maddeleri kapsamında incelenerek tümüyle reddedilmeyenler Kararnamenin 33 üncü, Yönetmeliğin 13. maddeleri gereği aylık olarak yayımlanan Resmi Marka Bülteni’nde kısmen veya tamamen ilan edilir. Önceki hak sahipleri bültende yayımlanan marka başvurularını kendi markasına / markalarına benzer buldukları takdirde, Ek IF deki örneğe uygun olarak, A4 normunda düz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla hazırlanmış itiraz dilekçesi ile Enstitü’ye itiraz etmelidir.
Tescil başvurusu yapılmış ve bültende ilan edilmiş bir marka başvurusunun tescil edilmemesi gerektiğine veya başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılmalıdır.İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. İtiraz vekil aracılığıyla yapılıyor ise,vekilin Enstitü vekil siciline kayıtlı vekillerden olması zorunludur. İtirazda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise ek bir bildirim beklenilmeden eksik belgeler itiraz süresi içinde verilmelidir. İtiraz süresi içerisinde verilen belgelerin eksik olması halinde itiraz yapılmamış sayılır. Enstitü itiraz sahibinden, öngörülen sürede gönderilmek üzere; ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. Ek belge, kanıt ve gerekçeler süresi içerisinde Enstitüye verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır.