Garanti Belgesi Yükümlülükleri

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve isçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde isçilik masrafı, değistirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın,

  • – Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  • – Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • – Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii,acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değistirilmesini,bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
  • – İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
  • – Tüketicinin bu taleplerine karsı satıcı, bayii, acente, imalatçı – üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
  • – Garanti uygulaması sırasında değistirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.