2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik

Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili AB Direktifi : Low Voltage Equipment
Ürün Grubu : Alçak Gerilim Cihazları

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006
Resmi Gazete Sayısı: 26392

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT)(1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; alternatif akım için 50 volt – 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt – 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.

(2) Bu Yönetmeliğin Ek II’sinde belirtilen teçhizat ve durumlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,

b) (Değişik:RG-10/05/2007-26518) Avrupa Birliğinin 2006/95/EC direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) EN: Avrupa Standardını,

c) IEC: Uluslararası Elektroteknik Standardizasyon Komitesini,

ç) CEE: Uluslararası Elektrikli Teçhizat Onay Kuralları Komisyonunu,

d) CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesini,

e) TS EN: Türk Standardları Enstitüsünün uyumlaştırarak yayımladığı Avrupa standardlarını,

f) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

g) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

ğ) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Emniyet Gerekleri,  Standardlar, CE Uygunluk İşareti

Emniyet gerekleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrikli teçhizat, Ek I’de belirtilen temel emniyet gereklerini karşılamak zorundadır.

(2) Uluslararası emniyet hükümleri mevcut değil veya emniyet gereklerini tesis eden ulusal emniyet hükümleri mevcut değil ise uyumlaştırılmış Avrupa standardlarına uygun olarak piyasaya arz edilen elektrikli teçhizat bu Yönetmeliğin hükümlerini ve emniyet gereklerini sağladığı kabul edilir.

(3) Yürürlükteki iyi mühendislik uygulamasına uygun olarak yapılmış olan, yapılma amacına uygun olarak kullanıldığında, düzgünce monte edilip bakımı yapıldığında insanların, evcil hayvanların ve malların güvenliğini tehlikeye düşürmeyen elektrikli teçhizat piyasaya arz edilebilir.

Standardlar

MADDE 6 – (1) Bakanlık, TSE tarafından belirlenen ilgili uyumlaştırılmış ulusal standardların isim ve numaraları ile bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatla ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standardlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri ilgili olduğu Yönetmeliğe atıfta bulunmak suretiyle Resmi Gazete’de yayımlar. Bakanlık bu bilgileri, Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen uyumlaştırılmış standardların, uyumlaştırılmış Avrupa standardları arasında mevcut bulunmaması halinde, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan IEC veya CEE’nin emniyet hükümlerini yerine getiren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu kabul edilir. TSE ve Bakanlık, CEE veya IEC tarafından belirlenen emniyet hükümlerini uygulamak ve Resmi Gazete’de yayımlamak için gereğini yapar.

(3) Piyasaya arz ve serbest dolaşım söz konusu olduğunda, uyumlaştırılmış Avrupa standardları veya CEE/IEC tarafından belirlenen uluslararası emniyet hükümlerinin henüz mevcut olmadığı durumlarda, eğer ulusal standardlar bu Yönetmelikte istenen emniyet hükümlerine eşdeğer seviyeyi sağlarsa, yürürlükte bulunan ulusal standard hükümlerine uygun olarak üretilmiş olan elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olduğu kabul edilir.

CE uygunluk işareti

MADDE 7 – (1) CE uygunluk işaretinin kullanılmasına ve elektrikli teçhizata iliştirilmesine dair esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Piyasaya sürülmeden önce, bu Yönetmeliğin kapsamına giren elektrikli teçhizatla ilgili olarak, Ek IV’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri takip edilir, Ek III’deki esas ve biçimde Uygunluk Beyanı hazırlanarak elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu beyan edilir ve elektrikli teçhizata bu maddenin (c) bendindeki esaslara uygun olarak CE uygunluk işareti iliştirilir.

b) Bir itiraz veya şüphe durumu söz konusu olduğunda, imalatçı veya ithalatçı, elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğuna dair, 13 üncü maddenin (d) bendinde belirtilen usule uygun olarak bildirilen bir kuruluş tarafından düzenlenen raporu sunabilir.

c) Örneği Ek III’te verilen CE uygunluk işareti; imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından elektrikli teçhizatın üzerine, bu mümkün değilse ambalajı üzerine, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine aynı şekilde görülebilir, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde iliştirilir, eklenir veya basılır.

(2) Elektrikli teçhizata, CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli konusunda üçüncü şahısları yanıltacak başka işaret ve yazı iliştirilemez. Ancak, ulusal veya uluslararası standardlara veya başka düzenlemelere uygunluğu gösteren öteki işaretler, CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde ürüne, ambalajına, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine basılabilir veya iliştirilebilir.

(3) Elektrikli teçhizatın, başka yönlerden CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören diğer yönetmeliklere de tabi olması durumunda, CE uygunluk işareti elektrikli teçhizatın söz konusu diğer yönetmelik hükümlerine de uygun olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti sadece imalatçının uygulamayı seçtiği yönetmeliğin/yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmeliğin/yönetmeliklerin ilgili ayrıntı ve hükümleri yönetmeliklerde öngörülen ve elektrikli teçhizatın ilişiğinde bulunan belgeler, uyarılar ve kullanma kılavuzunda verilir.

CE uygunluk işaretinin usulsüz iliştirilmesi

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile 13 üncü maddesinin (b) bendinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) CE uygunluk işaretinin haksız olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi ürünlerin CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından koyulan şartlar dâhilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

b) Bakanlık, uygunsuzluğun devam etmesi halinde, söz konusu elektrikli teçhizatın piyasaya arzını kısıtlamak ya da yasaklamak veya 12 nci madde ile 13 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen prosedürlere uygun olarak piyasadan toplatılmasını sağlamak için uygun tüm tedbirleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Dosya, Piyasaya Arz,  Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Teknik dosya

MADDE 9 – (1) İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen Uygunluk Beyanı ve uygunluk değerlendirmesi sonuçları ile birlikte Ek IV’ün üçüncü paragrafında belirtilen; ürünün tasarım, üretim ve çalışmasını açıklayan bilgileri içerecek şekilde düzenlemiş olduğu Teknik Dosyanın bir suretini Bakanlık tarafından istenildiğinde incelenmek üzere hazır bulundurur. Bakanlık, gerektiğinde bu konuda inceleme yapmak üzere bir kuruluşu yetkilendirebilir.

Piyasaya arz

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ve güvenlikle ilgili iyi mühendislik uygulamasına göre üretilmiş ise, elektrikli teçhizatın piyasaya arzı kısıtlanamaz, yasaklanamaz ve engellenemez.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 11 – (1) Elektrikli teçhizatın piyasa gözetimi ve denetimi, 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılır. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Tedbirler ve Bildirimler

Tedbirler

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın, bu Yönetmelikte öngörülen emniyet hükümlerini sağlamadığının tespit edilmesi ve Ek I’de belirtilen gerekleri, 6 ncı maddede bahsedilen uyumlaştırılmış standardları, 7 nci maddede bahsedilen hükümleri veya 10 uncu maddede bahsedilen iyi mühendislik uygulamasının sağlanmaması halinde, Bakanlıkça bunun gibi elektrikli teçhizatın piyasaya arzı yasaklanır ve serbest dolaşımı engellenir.

Bildirimler

MADDE 13 – (1) Bildirimlere ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği Müsteşarlık aracılığı ile Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve Komisyona bildirilir.

b) Emniyet nedeniyle Bakanlıkça elektrikli teçhizatın piyasaya sürülmesi yasaklanır ya da serbest dolaşımı engellenirse, kararın gerekçeleri, özellikle 10 uncu maddeye uygunsuzluğu, 6 ncı maddede belirtilen uyumlaştırılmış standardlardaki veya 5 inci maddede belirtilen emniyet hükümlerindeki eksiklikten kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirtilerek, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve ilgili üye ülkelere hemen bildirilir.

c) Bu Maddenin (b) bendinde belirtilen bildirimin yapılmasından itibaren üç ay içinde bir mutabakat sağlanamazsa,  Komisyonun görüş ve tavsiyeleri değerlendirilir.

ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen emniyet hükümleri konusunda üye ülkelere danıştıktan sonra Komisyon uygun tavsiye veya görüşlerinin kesin olarak bildirmesini müteakip Bakanlık, bildirilen hükümlerle ilgili olarak olası itirazlarını, gerekçelerini de belirterek üç ay içinde Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

d) Bakanlık;

1) Bu Yönetmeliği uygulamaktan sorumlu olan birim ile 7 nci maddeye uygun olarak yetkilendirilen kuruluşun adı ve adresini,

2) Standardları belirleyen kurumun adını ve adresini Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

3) Yukarıdaki bilgilerde olabilecek herhangi bir değişiklik, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere bildirilir.

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Zorlayıcı emniyet kuralı

MADDE 14 – (1) Elektrikli teçhizat ile ilgili olarak, elektrikli teçhizatın kullanıcılarına elektrik sağlayan veya şebekeye elektrik bağlantısı sağlayan kuruluşlar için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin hükümlerinden daha sıkı emniyet gerekleri getirilemez.

Ulusal daimi komite

MADDE 15 – (1) Gerektiğinde bu Yönetmeliğin kendine mahsus uygulama ve icrası için Bakanlık eşgüdümünde ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir Ulusal Daimi Komite oluşturulabilir.  Bu komitenin çalışma usûl ve esaslarına ek olarak komiteye katılan kurum ve kuruluşlar yayımlanacak bir Yönerge ile belirlenir.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler

MADDE 17 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak gerekli ulusal mevzuat düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-10/05/2007-26518)

(1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmeliğe (73/23/AT) yapılmış olan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 11/1/2002 tarihli ve 24637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (73/23/AT ) yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önce diğer düzenlemelerde söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 19 –  (1) Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

_____________

(1) Yönetmeliğin adı “Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (73/23/AT)” iken,  10/05/2007 tarihli ve 26518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/12/2006 26392
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 10/05/2007 26518
2.

Ek I

BELLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARIMLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ EMNİYET HEDEFLERİNİN TEMEL UNSURLARI

1- Genel şartlar

a) Elektrikli teçhizatın tanınmasını, yapılma amacına uygun ve emniyetli bir  şekilde kullanılmasını

sağlayacak temel özellikler teçhizat üzerine ya da bu mümkün değilse, beraberindeki bir uyarı belgesinde

Türkçe olarak verilecektir.

b)  İmalatçı veya marka ismi ya da ticari marka, elektrikli teçhizat üzerine ya da bu mümkün değil ise

ambalajı üzerine okunaklı şekilde basılmalıdır.

c) Elektrikli teçhizat bütünü meydana getiren parçaları ile birlikte emniyetli ve düzgün bir şekilde monte

edilerek bağlanabilmesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

d) Elektrikli teçhizat, yapılma amacına uygun olarak kullanılması ve yeterli şekilde bakımının yapılması

kaydıyla, bu Ekin 2 nci  ve 3 üncü paragraflarında belirtilen tehlikelere karşı koruma sağlanacak şekilde

tasarlanıp üretilmelidir.

2- Elektrikli teçhizattan kaynaklanan tehlikelere karşı korunma

a)  İnsan ve evcil hayvanların, doğrudan ya da dolaylı elektrik temasından kaynaklanabilecek fiziksel

yaralanma ya da diğer tehlikelere karşı yeterince korunmasını,

b) Tehlikeye yol açabilecek ısı, ark ya da radyasyonun oluşmamasını,

c) İnsan, evcil hayvan ve malların, elektrikli teçhizattan kaynaklanan ve tecrübelerle anlaşılan elektrik dışı

tehlikelere karşı yeterince korunmasını,

d) Tahmin edilebilecek durumlar için yalıtımın uygun olmasını,

sağlamak için bu Ekin 1 numaralı paragrafına uygun olarak teknik özellikte tedbirler alınmalıdır.

3- Elektrikli teçhizat üzerindeki harici etkilerden kaynaklanan tehlikelere karşı korunma

a) Elektrikli teçhizatın beklenen mekanik gerekleri insan, evcil hayvan ve malları tehlikeye düşürmeyecek

şekilde karşılamasını,

b) Elektrikli teçhizatın beklenen çevre şartlarında mekanik olmayan etkilere, insan, evcil hayvan ve malları

tehlikeye düşürmeyecek şekilde dayanıklı olmasını,

c) Elektrikli teçhizatın, tahmin edilebilecek aşırı yük durumlarında insan, evcil hayvan ve malları tehlikeye

düşürmemesini,

sağlamak için bu Ekin 1 inci paragrafına uygun olarak teknik tedbirler alınmalıdır.

Ek II

BU YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA KALAN TEÇHİZAT VE DURUMLAR

– Patlayıcı ortamlarda kullanılacak elektrikli teçhizat

– Radyoloji ve tıbbi amaçlı elektrikli teçhizat

– Yük ve insan asansörlerine ait elektrikli parçalar

– Elektrik sayaçları

– Evde kullanılan fiş ve prizler

– Elektrikli çit kumandaları

– Radyo-elektrik paraziti (enterferansı)

– Avrupa Topluğu üyesi ülkelerin katıldığı uluslararası kuruluşlarca düzenlenen emniyet hükümlerine

uygun, gemi, uçak ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli teçhizat. 2

Ek III

CE UYGUNLUK İŞARETLEMESİ VE UYGUNLUK BEYANI

A- CE Uygunluk İşareti

CE uygunluk işaretlemesi aşağıdaki biçimde “CE” harflerinden oluşur:

CE uygunluk işareti büyültülür veya küçültülür ise, yukarıdaki çizim içinde gösterilen oranlar

değişmemelidir.

CE uygunluk işareti değişken unsurları, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5

milimetreden küçük olamaz.

B- Uygunluk Beyanı

Uygunluk beyanı aşağıdaki temel esaslardan oluşmalıdır:

– İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

– Elektrikli teçhizatın tarifi,

– Gerektiği takdirde uyumlaştırılmış standardlara atıf

– Gerektiği takdirde, kullanılmış olan teknik talimatname,

– Gerektiği takdirde, uygun olduğu diğer yönetmeliklere atıf,

– İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye yetkili imza sahibinin

kimliği,

– CE uygunluk işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı.

EK IV

İÇ ÜRETİM KONTROLÜ

1-  İç üretim kontrolü bu Ekin 2 nci paragrafında belirtilen yükümlülükleri yerine getiren imalatçı veya

Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi aracılığıyla yapılan elektrikli teçhizatın bu Yönetmeliğin kurallarını

yerine getirdiğini temin ve beyan eden bir işlemdir. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi her

elektrikli teçhizata CE uygunluk işaretini iliştirmek ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemek zorundadır.  3

2-  İmalatçı, bu Ekin 3 numaralı paragrafında belirtilen teknik dosyayı hazırlamalıdır.  İmalatçı veya

Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi teknik dosyayı en azından son ürünün imalatından sonraki 10 yıllık bir

süre için ilgili ulusal yetkililerin emrine sunmak üzere incelenmek amacıyla muhafaza eder.

İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin Türkiye’de bulunmadığı durumda, bu yükümlülük

elektrikli teçhizatı Türk piyasasına arz eden gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluğundadır.

3- Teknik dosya, elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik gereklerine göre takdir ve tayin edilmiş uygunluğa

imkan verebilmelidir. Bu tür değerlendirmelerle ilgili olarak teknik dosyada elektrikli teçhizatın tasarımı,

imalatı ve çalışmasıyla ilgili aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

– Elektrikli teçhizatın genel tanımlaması.

– Kavramsal tasarım ve imalat resimleri ile aksam şeması, kısmi montajlar, devre şemaları, vs.

– Elektrikli teçhizatın çalışması, sözü geçen imalat resimleri ve şemaların anlaşılması için gerekli tanımlar

ve açıklamalar.

– Cihaza tamamen veya kısmen uygulanan standardların listesi, standardların uygulanmadığı durumlarda

bu Yönetmeliğin emniyet hükümlerini sağlamak üzere uygulanan yöntemlerin tanımları.

– Yapılan tasarım hesapları, muayeneler vs.nin sonuçları.

– Deney raporları

– İmalatçı veya yetkili temsilcisi, teknik dosya ile birlikte CE uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza

etmelidir.

– İmalatçı, imal edilen elektrikli teçhizatın bu Ekin 2 numaralı paragrafında bahsedilen teknik dosyaya ve

bu Yönetmelikteki hükümlere uygunluğunu sağlayacak gerekli bütün tedbirleri alır.